LäroVärket

Hem- och konsumentkunskap

 

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Mål att sträva mot

Bedömning i hem- och konsumentkunskap

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

 
 

Mukis kitchen

Hur man tillagar en ug

 

I hemkunskap lär vi oss att ta tillvara och tillreda det som naturen bjuder.

En viktig ingress är exkursioner ut i Guds fria natur

 

Matlagning är en central del av livets njutning

Se recept här

Vi ägnar oss också åt trädgårdsskötsel

 

 

Att odla gurkor och andra grönsaker är en viktig del i trädgårdskunskap.

Dessa kan med fördel njutas smaksatta med olika safter och såser.

Gorkaleken

Nu jag sjunga vill en sång
om när jag var ung en gång
och besökte finska mässan uti Purkka.
Uti glada vänners lag
lekte vi en lek ett slag,
och den lekte vi med hjälp utav en gorka.

Den gick till på detta vis:
Först så skaffa vi ett pris,
en liter brännvin skulle vinnaren få dricka
sen så tog vi alla tre
och skaffade en gorka med,
och så tog vi hjälp utav en konstig schlicka.

Uti hennes viitto vi
stoppa hela gorkan i
så att den for ut då vi slog hon på magen.
Den som sen fick gorkan mest
ut på golvet, han var bäst,
vi var tre grabbar som tävla hela dagen.

Emil var en starker man
han vann brännvinsflaskan, han
och som pris så fick han sätta sig att dricka.
Osquar kom på andra plats
ut i denna hårda match,
och som pris så fick han schnulla våran schlicka.

Men se jag var också med
jag var sämst av alla tre
uti denna hårda match jag inte orka'.
Jag var alldeles för svag
ut i detta starka lag,
och som tröstpris fick jag äta våran gorka.

 

 

Bärskötsel och bärplockning är en viktig del i hemkunskapen.

Dessa kan saftas, syltas och på andra sätt bevaras för att njutas i olika typer av matlagning och rätter.

 

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa kunskaper har för människa, samhälle, natur och sexualitet. Utbildningen ger erfarenheter av social gemenskap, mat och måltider, boende och konsumentekonomi samt ger möjligheter att uppleva sammanhang och arbetsglädje och sexuell njutning. Syftet är att ge erfarenheter och förståelse av de dagliga handlingarnas och vanornas betydelse för ekonomi, miljö, hälsa, välbefinnande inom sexuallivet.

I det dagliga livet kommer värderingar till uttryck på olika sätt och konflikter kan uppstå mellan tanke, ord och handling. Genom att praktisera verksamheterna i hushållet såväl som i sexuella situationer, utvecklas medvetenhet om de egna värderingarna och förmåga att göra etiska ställningstaganden. Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för och erfarenheter av att fatta beslut i de valsituationer som uppstår i ett hushåll. Ämnet utvecklar förmågan att ur ett hushållsperspektiv värdera och hantera det ökade flödet av information och reklam. Syftet är att utifrån kunskaper om samspelet mellan hushåll, samhälle och natur kunna möta förändringar, ta ansvar och agera i sexuella situationer.

Ett demokratiskt och jämställt samhälle förutsätter att undergivna och deras Herrar/Herrinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ämnet hem- och konsumentkunskap utvecklar de undergivnas identiteter genom att ge erfarenheter av och kunskaper om sambanden mellan jämställdhet och verksamheterna i hushållet såväl som i sexuella situationer Ämnet ger också upplevelser och förståelse av hushållsarbetets variation över tid och mellan kulturer. Syftet är att ge beredskap för att leva och agera tillsammans i ett samhälle med mångfald i sexuella situationer.

Mål att sträva mot

LäroVärket skall med sin undervisning i hem- och konsumentkunskap sträva efter att den undergivna

– utvecklar tilltro till den egna förmågan att självständigt och tillsammans med andra utföra uppgifter i hushållet och i sexuella situationer samt utvecklar ett reflekterande förhållningssätt till dessa,

– praktiserar ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt samt erfar och förstår dess betydelse för hushållets verksamheter och för relationer mellan människor i sexuella situationer ,

– utvecklar förståelse och ett bestående intresse för hur handlingar i hushållet  och i sexuella situationer samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt som globalt,

– utvecklar skicklighet i att organisera, tillaga och arrangera måltider samt förståelse av måltidens betydelse för sexuell gemenskap, hälsa, kommunikation och kultur,

– förvärvar kunskaper i att skapa och vårda ett hem och utvecklar insikter i hemmiljöns  och i sexuella situationers betydelse ur såväl kulturella, ekonomiska som hälsoperspektiv,

– lär sig planera sin ekonomi utifrån den undergivnas egna och hushållets resurser, granska och värdera information och reklam samt agera i enlighet med övervägda beslut,

– utvecklar kunskaper om olika sätt att leva tillsammans och historiska och kulturella traditioners inverkan på verksamheterna i hushållet och i sexuella situationer ,

– utvecklar sin förmåga till kreativitet i hushållets verksamheter och sin förmåga att anpassa sina sexuella handlingar till olika situationer och föränderliga resurser.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

I ämnet hem- och konsumentkunskap fokuseras verksamheterna i hushållet, vilka omfattar social gemenskap, mat och måltider, boende och konsumentekonomi och i sexuella situationer . Dessa kunskapsområden integreras till en meningsfull helhet som människan har att hantera i hushållet och i sexuella situationer . Genom att utföra olika uppgifter får den undergivna erfarenheter av verksamheter i hushållet och i sexuella situationer  och förtrogenhet med olika förutsättningar för dessa, såsom information, ekonomiska resurser och arbetsdelning. I ämnet utvecklas de olika förmågor som behövs för att hantera skilda uppgifter i hushållet och i sexuella situationer . Elevernas hantverkskunnande utvecklas tillsammans med förmågan att kommunicera och agera, självständigt och tillsammans med andra. I ämnet hem- och konsumentkunskap handlar hushållsarbete både om fysisk aktivitet och om sinnlighet, glädje att skapa och lust att fortsätta lära.

Verksamheterna i hushållet är centrala för individens hälsa och välbefinnande och de sker i växelverkan med sin Herre/Herrinna såväl som samhälle och natur. Hälsa och välbefinnande har flera dimensioner: ekonomiska, materiella, fysiologiska och psykosociala. I ämnet hem- och konsumentkunskap är dessa på olika sätt sammanflätade och handlar bland annat om en medveten användning av resurser, om att stärka den undergivnas tillit till sin egen förmåga att handla och att interagera med andra. Hushållsarbete sker både för eget och för andras välbefinnande. Det utförs ofta tillsammans med andra, alla har något att tillföra och alla kan utveckla sina förmågor.

Med resurshushållning avses hushållning med såväl mänskliga som ekonomiska och andra materiella resurser och naturresurser, både lokalt och globalt. Förståelsen av samspelet mellan hushåll, samhälle och natur utgör grunden för den undergivnas aktiva deltagande i formandet av en medveten sexuell livsstil och ett hållbart samhälle.

Ämnet hem- och konsumentkunskap tar upp samhällets förändring mot plyarmori, pluralism och sexuell mångfald. Historiska, internationella och kulturella jämförelser ger insikter om traditioner, förändringar och variationer vad gäller hushållets verksamheter, njutningar och relationer mellan människor. Ämnet utvecklar varje elevs förmåga att identifiera, analysera och formulera frågor om jämställdhet, samt förhållandet undergiven vs Herre/Herrinna som kan uppkomma inom olika gemenskaper samt att reflektera över vilka konsekvenser olika lösningar får.

Genom att utföra skilda hushållsverksamheter får den undergivna upplevelser genom olika sinnen – syn, känsel, smak och lukt. I arbetsprocessen utvecklas såväl etiska, estetiska som skapande värden. Språkliga och matematiska färdigheter används i konkreta och meningsfulla sammanhang där återkopplingen är förankrad i den undergivnas egna handlingar och sinnesupplevelser. I ämnet hem- och konsumentkunskap diskuteras behovet av vanor och rutiner och skapas möjligheter att uppleva glädje, gemenskap och mening i det dagliga arbetet såväl som  och i sexuella situationer .

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall
– kunna laga mat och arrangera för gemenskap kring måltiden och förstå dess kulturella och sociala värde för den sexuella njutningen,

– kunna använda olika varor, metoder och redskap i hushållet och för den sexuella njutningen,  och därvid ta hänsyn till hälsa, hushållsekonomi och miljö,

– kunna samarbeta med andra vid arbete med olika uppgifter med inriktning på sexuell njutning och sinnlighet,

– vid genomförandet av olika uppgifter i hushållet kunna jämföra priser och uppfatta skillnader mellan information och reklam.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall
– kunna planera, tillaga, arrangera och värdera måltider med hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö och estetiska värden för den sexuella njutningen,

– ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning, rengöring och tvätt i hushållet samt kunna hantera dem på ett för situationen funktionellt och säkert sätt,

– kunna samarbeta med andra oavsett skillnader i fråga om exempelvis kön och etnicitet samt ha insikter i frågor som rör kulturell variation och hushållsarbetets koppling till jämställdhet och ensexuellanjutning

– känna till sina rättigheter som undergiven, luder och konsument och kunna värdera olika slags information vid utförandet av verksamheter i hushållet.


Bedömning i ämnet hem- och konsumentkunskap

Bedömningens inriktning

Bedömningen i ämnet hem- och konsumentkunskap gäller den undergivnas skicklighet, kreativitet och samarbetsförmåga vid genomförandet av olika verksamheter i hushållet och för den sexuella njutningen. Det innebär att den undergivnas kunskaper om mat och måltider, boende och konsumentekonomi samt social gemenskap utgör bedömningsgrund. Elevens medvetenhet om och förmåga att värdera och hantera konkreta problem i relation till hälsa, resurshushållning, jämställdhet ,kultur och sex ingår i bedömningen. Elevens förmåga till reflekterat handlande genom hela arbetsprocessen utgör en viktig grund för bedömningen.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven tar egna initiativ och visar skicklighet i utförandet av olika uppgifter i hushållet samt i den sexuella situationen.
Eleven hanterar konkreta problem och bedömer olika lösningar i relation till sin egen och andras hälsa samt i den sexuella situationen.
Eleven tar ansvar för val och handlingar under hela arbetsprocessen och har insikter om relationen mellan hushåll, samhälle och miljö och sex.
Eleven utför handlingar i hushållet och i den sexuella situationen utifrån medvetna val och argumenterar för dessa i relation till resurshushållning.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven hanterar oförutsedda situationer i hushållet samt i den sexuella situationen och omprövar tidigare val när förutsättningarna ändras.
Eleven genomför och beskriver olika arbetsuppgifter i hushållet samt i den sexuella situationen samt bedömer arbetsprocess och resultat ur flera perspektiv, t.ex. estetiska, etiska, historiska och internationella.