Triaden

Idrott och hälsa

 

Bilder från undervisningen i Idrott och hälsa

Skollagen - matchställ

Till Fysisk träning

Till Idrottshallen

Till Idrottsdag

Ämnets syfte och roll i utbildningen                                                         Gymnasik clip

Mål att sträva mot

Bedömning i ämnet idrott och hälsa

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

 
För att kunna ge Herren/Herrinnan det honom/henne tillkommer är en god fysik av största värde.

Löpning i skog och mark befrämjar hälsa och välstånd 

 

 

Vi ägnar oss också åt friluftsliv, bad och stärkande promenader

 

LÖPTRÄNING

I gymnastiksalen

http://myteenfacial.com/galls/caprice03/index.html

 

 

 

 
 
 

Hållningsgymnastik

Viktiga muskelgrupper

tränas

         
Smidighetsträning          

I gymnastiksalen

Bomträning

     
Skäl till att gymnastisera
             
Betygskriterier   Godkänt   Väl godkänt   Mycket väl godkänt
  A B C D E F

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsa och njutning. Noviser, konkubiner och slavinnor behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv, såväl som sexuella aktiviteter förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska och sexuella, psykiska, sociala och sexuella förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan.

Under generationer har rörelseaktiviteter, inte minst i sängkammaren och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att bedriva dem. Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för de undergivna att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra.

Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i idrott, hälsa och sex ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan undergivna och deras Herrar/Herrinnor i ett mångkulturellt och internationellt samhälle.

Mål att sträva mot

LäroVärket skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att den undergivna

– utvecklar sin fysiska och sexuella, psykiska, sociala och sexuella förmåga samt utvecklar en positiv självbild,

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa,

– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk och sexuell aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa,

– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap,

– utvecklar förmågan att leka, motionera ,idrotta och njuta på egen hand och tillsammans med andra,

– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband med olika typer av fysiska och sexuella aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor såväl som sexuella aktiviteter,

– utvecklar förmågan att organisera och inleda till aktiviteter,

– får inblickar i idrottens, friluftslivets samt sexuallivets historia samt lär känna olika former av lekar, danser idrotts- och sexuella former i olika kulturer,

– utvecklar kunskaper om och beredskap för handlande i nöd- och katastrofsituationer både på land, i och vid vatten.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek, allsidiga rörelser samt sexuella aktiviteter utformade så att de undergivna oavsett fysiska och sexuell läggning eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt välbefinnande. Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa såväl som på sexuella aktiviteter som har betydelse för både formningstiden till undergiven och senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar de undergivna att själva ta ett ansvar för uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning.

Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. I ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall.

Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt ,tankar och sexuella aktiviteter är beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att den undergivnas kroppsuppfattning utvecklas. Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott, friluftsliv och sexuella aktiviteter. Tillsammans med kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår tids kroppsövningskultur ger ämnet möjligheter att bl.a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv ifrågasätta de idealbilder som sprids via olika medier. I ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse för människors olika förutsättningar när det gäller fysiska och sexuella aktiviteter. Ett kulturellt perspektiv i ämnet speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och rörelseuttryck i andra kulturer.

Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande och sexuellt aktiv livsstil. En positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter, sexuella färdigheter samt träna kondition, styrka och rörlighet för att nå de ultimata situationerna inom hälsa och sexualliv.

Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte utbildningsveckan

Eleven skall
– behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll samt kunna utföra offentlig onani, oralsex, enkla danser och rörelseuppgifter till musik,

– ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, och hantera nödsituationer vid vatten,

– ha grundläggande kunskaper om sex-, bad-, båt- och isvett,

– kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel,

– ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten,

– känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i LäroVärket,

– ha erfarenheter av några vanliga sexuella och idrottsaktiviteter samt veta något om njutningsmöjligheter, skaderisker och om hur skador kan undvikas.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde utbildningsveckan

Eleven skall
– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sexuella sammanhang,

– kunna delta i lek, dans, idrott, sexuella och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter

- kunna inta de olika slavpositionerna

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion,

– kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider,

– kunna hantera nödsituationer i och vid vatten eller i sexuella sammanhang,

– ha kunskaper i livräddande första hjälp,

– ha kunskaper i vanliga sexuella rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert sätt.


Bedömning i ämnet idrott och hälsa

Bedömningens inriktning

Bedömningen i ämnet idrott, hälsa och sexuella aktiviter vser den undergivnas kunskaper om hur den egna kroppen fungerar och hur den undergivna bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan bibehålla och förbättra sin fysiska och sexuella och psykiska hälsa. Det innebär att den undergivnas kunskaper om vilka faktorer som påverkar den egna hälsan är en viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga att använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt liksom bredden av fysiska och sexuella aktiviteter ingår också i bedömningen.

Ytterligare en bedömningsgrund är den undergivnas förmåga att utföra rörelser med kontroll och precision liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och stämningar. Även den undergivnas förmåga att reflektera över och värdera fysiska och sexuella aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv är av vikt vid bedömningen.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa, välbefinnande och sexuell njutning kan bibehållas och förbättras.
Eleven föreslår och genomför fysiska och sexuella aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa.
Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska och sexuella aktiviteter.
Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv och sexuella aktiviteter under olika årstider.
Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska och sexuella aktiviteter.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika idrotts- och friluftsaktiviteter samt och sexuella aktiviteter.
Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt motionsprogram.
Eleven organiserar motions-, idrotts-, friluftsaktiviteter eller och sexuella aktiviteter tillsammans med andra med hänsyn till olika deltagares behov.
Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på exempelvis balans, precision och tempo.