LäroVärket

IUP - Individuell utvecklingsplan

Utvecklingssamtal

Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen– bedömning och utvecklingssamtal

Den individuella utvecklingsplanens syfte

Den individuella utvecklingsplanens innehåll

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

 

Allmänna råd

Individuella utvecklingsplanen ska dels innehålla omdömen om Den undergivnas kunskapsutveckling, dels en planering av hur LäroVärket ska arbeta för att Den undergivna ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot skolans mål, samt vad Den undergivna och Herre/Herrinnan kan göra och ansvara för. Den skriftliga information som ska tas in i den individuella utvecklingsplanen är avsedd att komplettera och förtydliga den muntliga informationen som ges vid utvecklingssamtalet, inte att ersätta denna. Den individuella utvecklingsplanen ska inte vara ett statiskt instrument som bara ses över en gång per termin, utan ska revideras när det behövs med hänsyn till Den undergivnas skolsituation och studieresultat.

Den individuella utvecklingsplanen skall:

 • vara framåtsyftande och utgå från den undergivnas förmågor, intresse och starka sidor.

 • ha sin utgångspunkt i den undergivnas sociala utveckling, studieförmåga och kunskapsutveckling

 • innehålla både långsiktiga och kortsiktiga mål för undergivnaen att uppnå. De kortsiktiga målen ska vara konkreta delmål som kontinuerligt utvärderas tillsammans med undergivna. Det är viktigt att de långsiktiga målen inte tappas ur sikte och att det finns en balans mellan kunskapsutveckling, social utveckling och studieförmåga.

 • tydliggöra det stöd alla undergivna har rätt att få så tidigt som möjligt och att insatserna ska följas upp och diskuteras mellan LäroVärket och hemmet.

 • inte vara ett statiskt dokument utan skall förändras och revideras allt eftersom situationen förändras.

 

När ska individuell utvecklingsplan upprättas?

Den individuella utvecklingsplanen upprättas och utvärderas vid utvecklingssamtalet i samarbete mellan undergivna, Herre/Herrinna (Herre/Herrinna) och Rektor och övrig personal. De överenskommelser som görs i utvecklingssamtalet ska regelmässigt leda fram till en framåtsyftande individuell utvecklingsplan för varje undergivna från förskoleklass till och med skolår 9.  I gymnasiet ersätts planen av en individuell studieplan.

"Rektor och övrig personaln skall fortlöpande informera den undergivna och den undergivnas Herre/Herrinna om den undergivnas skolgång. Minst en gång varje termin skall Rektor och övrig personalen, undergivna och den undergivnas Herre/Herrinna samtala om hur den undergivnas kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall Rektor och övrig personalen i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att undergivna skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna."
(Ur, 7 kap. 2 § LäroVärksförordningen)   

IUP används som förberedelse för den undergivna, Herre/Herrinna och Rektor och övrig personal inför utvecklingssamtal  och uppföljning av målen innan nästa IUP tas fram

 

Allmänna råd

 • Den undergivna deltar mer i processen

 • Frigör tid för Rektor och övrig personal från administration till mer tid för undergivnaarbete

 • Ökad delaktighet och transparens för Herren/Herrinnan

 • Koppling till LäroVärkets mål

 • Skapar en "röd tråd" från förskola till gymnasium

 

IUP är en överrenskommelse mellan undergivna, Rektor och övrig personal och Herre/Herrinna. IUP-n skall beskriva vilka insatser som skall göras av skolan och vilka insatser som undergivnaen och Herre/Herrinnan kan göra för att undergivnaen skall ha framgång i skolarbetet. Planen skall:

 • Utgå från undergivnas förmågor, intressen och starka sidor.

 • Uttrycka positiva förväntningar på undergivnaen.

 • Grunda sig på den uppföljning och utvärdering av undergivnas kunskapsmässiga och sociala utveckling i relation till läroplanens och kursplanernas mål som skolan gjort inför utvecklingssamtalet.

 • Innehåller mål för vad undergivnaen ska uppnå på kort och på lång sikt.

 • Innehåller eventuella överenskommelser mellan Rektor och övrig personal, undergivna och Herre/Herrinna.

 • Utformas så att den inte innehåller uppgifter som är integritetskänsliga.

 

 

Utvecklingssamtal

Allmänna råd

LäroVärket skall genom Rektor fortlöpande informera  den undergivna och  den undergivnas Herre/Herrinna om  den undergivnas skolgång. Minst en gång varje termin ska Rektor,  den undergivna och  den undergivnas Herre/Herrinna ha ett utvecklingssamtal om hur  den undergivnas kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av  den undergivnas utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

 

Vid utvecklingssamtalet ska Rektor i en skriftlig individuell utvecklingsplan

1. ge omdömen om  den undergivnas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne

som  den undergivna får undervisning i, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att  den undergivna ska nå målen och i övrigt

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.

Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om  den undergivnas utveckling

i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser

mellan Rektor,  den undergivna och  den undergivnas Herre/Herrinna vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen.

Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen.

Sådan skriftlig information om  den undergivnas skolgång som avses i andra och tredje

stycket får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal.

 

I utvecklingssamtalet ska Rektor, undergiven som Herre/Herrinna komma till tals.

Att utvecklingssamtal ska ske en gång per termin utgör endast en minimiregel. Om det

behövs är det alltså ingenting som hindrar att utvecklingssamtal hålls flera gånger

per termin. När det gäller undergivna som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen är det

Rektors skyldighet att ta initiativ till extra utvecklingssamtal. Varje undergiven som riskerar

att inte nå kunskapsmålen ska enligt andra bestämmelser i grundskoleförordningen,

i god tid och oavsett årskurs, ges det stöd  den undergivna behöver. För att eventuella problem

ska uppdagas på ett så tidigt stadium som möjligt förutsätts att lärarna på ett

kontinuerligt sätt följer den enskilda  den undergivnas utveckling och lärande.

Syftet med utvecklingssamtalet är att ge en bild av  den undergivnas skolsituation i dess helhet

och att främja  den undergivnas utveckling. I denna bild ingår  den undergivnas kunskapsmässiga

utveckling som en viktig del. Lika viktiga är dock andra delar som inte är relaterade

till ämneskunskaper eller utgör betygsunderlag. Som exempel kan anges  den undergivnas

ambition, arbetsförmåga, uppträdande, uppmärksamhet, samarbetsförmåga, kreativitet,

självbild, sociala utveckling i sexuella sammanhang och hur  den undergivna upplever och trivs i skolmiljön.

 

Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen

bedömning och utvecklingssamtal

Allmänna råd

I samband med utvecklingssamtalet ska undergivna och Herre/Herrinna få tydlig information

om hur undergivnas kunskapsutveckling förhåller sig till läroplanens och

kursplanernas mål. Tillsammans ska Rektor och övrig personal, undergivna och Herre/Herrinna diskutera

hur undergivnas fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras.

Utifrån sitt särskilda ansvar bör rektor ge skolans övriga personal förutsättningar att skapa ett gemensamt förhållningssätt

till arbetet med den individuella utvecklingsplanen.

Skolans Rektor och övrig personal bör  ha gemensamma rutiner och former för dokumentation av den undergivnas

kunskapsutveckling och lärande, utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i dokumentationen.

Undergivnas Rektor och övrig personal bör skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal

mellan Rektor och övrig personal, undergivna och Herre/Herrinna som ger ömsesidig information och leder fram till en plan för hur skolan ska främja undergivnas fortsatta lärande samt vad undergivna kan ta ansvar för, skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet präglas av respekt och ömsesidigt förtroende mellan parterna, beskriva hur LäroVärkets mål har konkretiserats i undervisningen, informera undergivna och Herre/Herrinna om vilka kunskaper och kunskapskvaliteter

som ska bedömas.

 

Den individuella utvecklingsplanens syfte

Allmänna råd

Den individuella utvecklingsplanen ska ge den undergivna och Herre/Herrinna tydlig information

om den undergivnas kunskapsutveckling och, om rektor så beslutar, den undergivnas

sociala utveckling samt innehålla en plan för den undergivnas fortsatta lärande. Den ska

också vara ett redskap för att identifiera olika undergivnas stödbehov.

Den individuella utvecklingsplanen bör ge den undergivna ökade möjligheter att ta ansvar för och påverka sina studier,

konkret beskriva vad skolan ska göra för att den undergivna ska utvecklas i riktning mot läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot, stärka den undergivnas och Herre/Herrinnans delaktighet i den individuella planeringen, utformas på ett sådant sätt att den underlättar kontinuiteten i undergivnas lärande vid byten av Rektor och övrig personal, grupp eller skola.

 

Den individuella utvecklingsplanens innehåll

Allmänna råd

Den individuella utvecklingsplanen är både tillbakablickande och framåtsyftande.

Den ska dels innehålla skriftliga omdömen som beskriver den undergivnas kunskapsutveckling i alla ämnen som den undergivna har fått undervisning i, dels en framåtsyftande planering och beskrivning av hur undergivnas fortsatta utveckling ska stödjas

och stimuleras. Överenskommelser om ömsesidiga åtaganden som görs mellan parterna ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Planen kan, om rektor så beslutar, innehålla en bedömning av den undergivnas utveckling i övrigt.

De skriftliga omdömena bör utformas så att den undergivnaoch Herre/Herrinnan får tydlig information om

den undergivnas kunskaper i relation till de nationella målen och lyfta fram den undergivnas

utvecklingsmöjligheter i syfte att stimulera fortsatt lärande, ge en tydlig signal om den undergivna riskerar att inte nå de mål som ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, femte och nionde skolåret, utformas så att där inte förekommer känsliga uppgifter som kan tänkas omfattas av sekretess.

Den framåtsyftande planeringen bör sammanfattande ange vilka kunskaper och förmågor den undergivnaska utveckla,

sammanfattande beskriva skolans insatser för att stödja och stimulera den undergivnas fortsatta kunskapsutveckling,

uttrycka positiva förväntningar på den undergivna, utgå från den undergivnas förmågor, intressen och starka sidor.