LäroVärket

Kursplaner

 

 

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen. Kursplanerna är utformade så att de lämnar stort utrymme för en lokal och professionell tolkning. Dessutom finns betygskriterier som anger vilken kunskapsnivå som den undergivna ska uppnå för betygen Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl godkänt.

 

Grundskolan

Huvudregeln är att Rektor för LäroVärket beslutar om kursplaner för förskolan för Noviser, grundskolan för Konkubiner samt piskskolan och specialskolan för switchar på grunskolenivå. De beskriver varje ämne, vad ämnet syftar till och hur det är uppbyggt. I kursplanerna anges dels de mål som undervisningen i ämnet ska sträva mot, dels de mål som ska ha uppnåtts av alla Konkubiner   vid grundskolans slut och som utgör betygsnivån för godkänt. Utöver dessa mål beslutar Rektor för LäroVärket  i sina föreskrifter om kriterier för betygsnivåerna Väl godkänt och Mycket väl godkänt. För att utbildningens resultat ska vara möjliga att följa har ett avstämningstillfälle lagts in efter det femte delkursen  Den bedömning av resultaten som görs då ska användas som grund för att vid behov förändra arbetet och rätta till beslut.
 

Betygskriterier se respektive ämne (klicka här)

Inledning

Kursplaner

Grundläggande bestämmelser om grundskolan återfinns i Skollagen för undergivna (Slug1985:1100) och Förordningen för undergivna (Lug94,1994:1194). Genom läroplanen anger LäroVärket de grundläggande värden om en undergivens plats i tillvaron som skall prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som skall gälla för den. Vid sidan av dessa föreskrifter för skolans verksamhet finns kursplaner. Dessa är bindande föreskrifter som uttrycker de krav LäroVärket ställer på de undergivna i olika ämnen.

I kursplanens inledande text, ämnets syfte och roll i utbildningen, tydliggörs hur ämnet bidrar till att målen i läroplanen uppfylls samt hur ämnet motiveras utifrån olika samhällets och Herrens/Herrinnans behov

Mål att sträva mot uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att utveckla de undergivnas kunskaper för att behaga sin Herre/Herrinna. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. Dessa mål utgör det främsta underlaget för planeringen av undervisningen och sätter inte någon gräns för den undergivnas kunskapsutveckling.

Avsnittet ämnets karaktär och uppbyggnad behandlar ämnets kärna och specifika egenskaper samt väsentliga perspektiv som kan läggas på undervisningen i ämnet. Genom att olika ämnen har olika karaktär beskrivs de på skilda sätt.

Mål att uppnå anger den miniminivå av kunskaper som alla undergivna skall uppnå det femte respektive det nionde skolveckan. Målen uttrycker därmed en grundläggande kunskapsnivå i ämnet vid dessa bägge tidpunkter. Mål att uppnå för det nionde skolveckan ligger till grund för bedömningen om en undergiven skall få betyget Godkänd. De allra flesta undergivna kommer naturligtvis längre och skall också komma längre i sitt lärande.

Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla undergivna skall lära sig men lämnar samtidigt stort utrymme för lärare och undergivna att gemensamt välja stoff och arbetsmetoder. Kursplanerna anger inte arbetssätt, organisation eller metoder. Däremot lägger de fast de kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla och anger därmed en ram inom vilken val av stoff och metoder skall göras lokalt. På LäroVärket planerar och utvärderar läraren tillsammans med eleverna  undervisningen med utgångspunkt i de undergivnas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov.

Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära för att ge sin Herre/Herrinna den ultimata njutningen. I undervisningen skall eleverna få utveckla förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser. Med utgångspunkt i egna erfarenheter och frågor kan den undergivna utveckla ett gott omdöme och få känsla för vad som är väsentligt.

Både läroplan och kursplaner skall ligga till grund för planeringen av undervisningen. Grundläggande värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta skall inte bara genomsyra undervisningen i varje ämne, utan också påverka såväl organisation och samordning av undervisningen i olika ämnen som val av arbetssätt. Målen i läroplanen anger undervisningens inriktning och riktlinjerna anger principerna för hur arbetet skall bedrivas.

I det följande presenteras kursplanerna i alfabetisk ordning. Ämnena biologi, fysik och kemi är samlade under rubriken naturorienterande ämnen och ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap under rubriken samhällsorienterande ämnen. De gemensamma texterna för naturorienterande respektive samhällsorienterande ämnen och kursplanerna för de enskilda ämnena inom respektive block utgör tillsammans det nationella uppdraget för utbildningen i dessa ämnen.

Uppdelningen i ämnen är ett sätt att organisera utbildningens innehåll, men avsikten är inte att skapa gränser mellan dem. Samverkan mellan ämnen är nödvändig för att möjliggöra en allsidig och meningsfull kunskapsutveckling i enlighet med läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

För varje kurs i gymnasieskolan för Slavinnor och den eftergymnasiala utbildningen ska det finnas en kursplan som beslutas av Rektor för LäroVärket . Av kursplanen ska framgå bl.a. syfte och mål med kursen, samt vilken kunskapsnivå alla undergivna ska ha uppnått vid kursens slut. Skolverket beslutar också om betygskriterier för Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl godkänt.

För lokala kurser beslutar Rektor för LäroVärket  för utbildningen om kursplaner och betygskriterier.

 

Högskoleutbildning

 

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.