LäroVärket

Lug94

Läroplan för undergivna

 

 

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

Läroplan för Undergivna - Lug 94
 

1. LäroVärkets värdegrund och uppdrag
2. Mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
2.2 Kunskaper
2.3 Den undergivnas ansvar och inflytande
2.4 Skola och hem
2.5 Övergång och samverkan
2.6 LäroVärket och omvärlden
2.7 Bedömning och betyg
2.8 Rektorns ansvar

 

 

 

1. LäroVärkets värdegrund och uppdrag

LäroVärket är en helt ny utbildningsform och ett nystartat, mycket speciellt läroverk i privat regi .Som sådant står det utanför samhällets ordinarie utbildningsväsende, vilket i sin tur innebär att vi inte behöver ta någon som helst hänsyn till de normer och regler som gäller för vanliga skolor och anstalter.

Så är bestraffningar som aga och skamvrån inte bara tillåtna utan obligatoriska. Det är helt enkelt en utbildnings- och uppfostringsanstalt för nyfikna, kunskapstörstande och lärolystna flickor som vet med sig att dom har ett särskilt behov av en sträng uppfostran och träning i lydnad och gott uppförande.

All olydighet, uppstudsighet, slarv osv. bestraffas hårt och inte alltid rättvist!! LäroVärket ägs och drivs av en mycket sträng Rektor med smak för "unga skolflickor" i behov av hård fostran och kinky träning under kontrollerade och trygga former. Kurserna anpassas och utformas utifrån den undergivnas/adeptens eget personliga utbildnings- och träningsbehov och syftar till att göra henne till en väluppfostrad och lydig flicka som vet hur man uppför sig och hur man på ett tillfredställande vis betjänar och behagar. Elever/adepter antas kontinuerligt och endast efter vederbörlig prövning. Ansökan ska innehålla vederbörliga personuppgifter samt en detaljerad förteckning över utbildningsbehov och förväntat studieresultat…
 

LäroVärket erbjuder både distanskurser och kurser på plats i våra egna lokaler och varje elev/adept tilldelas sin egen personliga Mentor/Lärare som är, garanterat, såväl kompetent inom sitt område som seriös i sitt agerande.
All utbildning sker enskilt eller i grupp. Den sker oftast direkt mellan Lärare och elev, undantag kan göras om det finns särskilda behov eller önskemål om fler deltagande elever eller Lärare.

Eleven förväntas studera hårt, vara lyhörd, lydig och genomföra alla uppdrag och träningsmoment, som hon beordras att göra, på ett seriöst och motiverat sätt.
Prov, tester, läxförhör, tentamina och examensproven förrättas av Läraren och är antingen skriftliga, muntliga eller praktiska, och kan vara antingen planerade eller spontana.

Läraren har rätt att lägga upp utbildningen helt efter eget tyckande, smak, välbefinnande och lust.
Han har även inte bara rätten utan också plikten att efter eget godtycke bestraffa eleven om han tycker att hon inte utfört sin uppgifter på ett för honom acceptabelt och tillfredställande sätt, om hon varit olydig, ouppmärksam, slarvig, uppstudsig eller på annat sätt misshagat sin Mentor/Lärare men bestraffning kan, och t o m bör enligt givna lärardirektiv, även ges i förebyggande syfte.
Dessutom äger Läraren rätt att när som helst beordra sin elev till att utföra det han önskar samt bestraffa och använda henne som och hur han vill.
Enligt nämnda lärardirektiv måste dock en lydig och skötsam elev alltid uppmuntras och belönas om hon varit duktig och utfört sina uppdrag väl.
Omdömen och kritik utdelas både löpande och efter avslutat utbildningsmoment eller uppdrag och betyg ges inte bara i teoretiska och praktiska kunskaper utan även i ordning och uppförande.
.............................................................................................................................................

Intagning till
LäroVärket sker kontinuerligt i mån av plats och platserna erbjuds i första hand till unga, oerfarna och oskuldsfulla flickor som själva har en sund insikt om sina egna behov eller som på någon annans inrådan rekommenderas lämplig träning och utbildning i konsten att behaga och tillfredställa.
I andra hand riktar sig kurserna till par där ena parten eller bägge behöver utöka sitt respektive kompetensområde.
Men även omskolning, vidareutbildning och allmän kompetensutveckling kan erbjudas lämpliga kandidater.
  

 

 

Rektor är examinator för de undergivna.

Examensprov är muntliga, skriftliga och praktiska.

 

Rektor genomför också vid behov stödundervisning i form av särskild undervisning och specialundervising.

 

Mål och riktlinjer

Mål att sträva mot anger inriktningen på LäroVärkets arbete. De anger därmed en önskad kvalitetsutveckling i LäroVärket.

Mål att uppnå uttrycker vad den undergivna minst skall ha uppnått när de lämnar LäroVärket. Det är LäroVärkets ansvar att  den undergivna

ges möjlighet att uppnå dessa mål.

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

LäroVärket skall aktivt och medvetet påverka och stimulera  den undergivna att omfatta

D/s-BDSM-världens gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

 

Mål att sträva mot

LäroVärket skall sträva efter att varje elev

• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna njutningsfulla och etiska ställningstaganden

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter för sin Herres/Herrinnas bästa och njutning,

• respekterar andra undergivnas egenvärde,

• tar avstånd från att undergivna utsätts för förtryck men njuter av kränkande

behandling, samt medverkar till att bistå andra undergivna,

• kan leva sig in i och förstå andra undergivnas situation och utvecklar

en vilja att handla också med sin Herres/Herrinnas bästa för ögonen och

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

Riktlinjer

Alla som arbetar i LäroVärket skall

• medverka till att utveckla  den undergivnas känsla för sexuella handlingar, samhörighet, solidaritet

och ansvar för undergivna också utanför den närmaste gruppen,

• i sin verksamhet bidra till att LäroVärket präglas av solidaritet mellan undergivna,

• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett undergivet förhållningssätt.

 

Läraren skall

• klargöra och med  den undergivna diskutera D/s-BDSM's värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,

• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, men få den undergivna att inse att Herrens/Herrinnans ord och beslut gäller.

• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att njuta av och utveckla  alla former

  av kränkande behandling som den undergivna utsätts för,

•  utveckla det sexuella arbetet och samvaron med  andra undergivna

• samarbeta med Herren/Herrinnan i  den undergivnas fostran och därvid klargöra LäroVärkets normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.

 

KUNSKAPER

LäroVärket skall ansvara för att den undergivna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje god undergiven

 Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning och utveckling

LäroVärket skall bidra till den undergivnas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfi kenhet och lust att lära och delta i sexuella aktiviteter skall utgöra en grund för undervisningen.

Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

Mål att sträva mot

LäroVärket skall sträva efter att varje elev

• utvecklar nyfi kenhet och lust att lära,

• utvecklar sitt eget sätt att lära,

• utvecklar tillit till sin egen förmåga,

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra,

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,

• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på

såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden till sin Herres/Herrinnas bästa,

• tillägnar sig goda kunskaper inom LäroVärkets ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet,

• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk,

• lär sig att kommunicera på främmande språk,

• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att

– formulera och pröva antaganden och lösa problem,

– refl ektera över erfarenheter och

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden,

MEN vara fullständigt medveten om att Herrens/Herrinans mening gäller.

• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning, utveckling och livsinriktning.

 

Mål att uppnå i LäroVärket

LäroVärket ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola

• behärskar sin sexuella läggning, det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivtoch uttrycka idéer och tankar i tal och skrift,

• behärskar grundläggande sexuella ställningar, matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet,

• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom BDSM, sexuella aktiviteter samt de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena,

• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av sexuella aktiviteter samt samhällets kulturutbud,

• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska sexuella- och kulturarv

• har kunskaper om de nationella minoriteternas sexuella läggningar samt deras kultur, språk, religion och historia,

• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som sex, språk, bild, musik, drama och dans,

• har utvecklat förståelse för andra sexuella kulturer,

• kan kommunicera i tal och skrift på engelska,

• känner till grunderna för samhällets lagar och normer med avseende på BDSM och andra sexuella varianter samt vet om sina rättigheter och skyldigheter i LäroVärket och i samhället,

• har kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra,

• känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang,

• har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan

och miljön,

• har kunskaper om medier och deras roll,

• kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande och

• har fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter eget val.

 

Riktlinjer

Alla som arbetar i LäroVärket skall

• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och sexuella utveckling

• samverka för att göra LäroVärket till en god miljö för utveckling, lärande och sexuella aktiviteter.

Läraren skall

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

• stärka den undergivnas vilja att lära och den undergivnas tillit till den egna förmågan,

• ge utrymme för den undergivnas förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och

• organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskaps utvecklingen går framåt,

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,

– successivt får fl er och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

 

 

ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara

delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala

utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet

och för skolmiljön, samt att de får ett reellt infl ytande på utbildningens

utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka

för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§).

Mål

Mål att sträva mot

Skolan skall sträva efter att varje elev

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

• successivt utövar ett allt större infl ytande över sin utbildning

och det inre arbetet i skolan och

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga

att arbeta i demokratiska former.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan skall

• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och infl ytande över

den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Läraren skall

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin

inlärning och för sitt arbete i skolan,

• se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

eller funktionshinder får ett reellt infl ytande på arbetssätt, arbetsformer

och undervisningens innehåll samt se till att detta infl ytande ökar med

stigande ålder och mognad,

• verka för att fl ickor och pojkar får ett lika stort infl ytande över

och utrymme i undervisningen,

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

14 | Lpo 94

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och

• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter

och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

 

SKOLA OCH HEM

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång

skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars

utveckling och lärande.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan skall

• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan

utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Läraren skall

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och

• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation

och därvid iaktta respekt för elevens integritet.

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas

för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja

elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan

också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt

med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet

skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för

respektive verksamhet.

Riktlinjer

Läraren skall

• utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem,

• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och

i gymnasieskola och gymnasiesärskola samt

• i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.

Lpo 94 | 15

 

LÄROVÄRKET OCH OMVÄRLDEN

Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också

få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som

eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet

och närsamhället i övrigt.

Mål

Mål att sträva mot

Skolan skall sträva efter att varje elev

• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att

– kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor

som rör den egna framtiden,

– få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och

– få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige

och i andra länder.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan skall

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv

samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en

lärande miljö och

• bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och

yrkesval som grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund.

Läraren skall

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och

• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med

organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans

verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal

som fullgör motsvarande uppgifter, skall

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och

yrkesinriktningen och därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna

för elever med funktionshinder samt

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och

yrkesorienterande insatser.

16 | Lpo 94

 

BEDÖMNING OCH BETYG

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som

uttrycks i kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd

för betygssättningen fi nns ämnesspecifi ka kriterier för olika kvalitetssteg.

Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan.

Mål

Mål att sträva mot

Skolan skall sträva efter att varje elev

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och

• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen

och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna

och förutsättningarna.

Riktlinjer

Läraren skall

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga

och sociala utveckling,

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling,

muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och

hemmen samt informera rektorn,

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera

elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och

• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens

kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig

bedömning av dessa kunskaper.

 

REKTORS ANSVAR

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i LäroVärket har

rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas

på att Novisen/Konkubinen/Slavinnan når de uppsatta målen.

 

Rektorn ansvarar för att en arbetsplan upprättas samt för att LäroVärkets resultat

följs upp och utvärderas i förhållande till sina mål och till målen i skolplanen

och den lokala arbetsplanen.

Rektorn har ansvaret för LäroVärkets resultat och har därvid, inom givna ramar,

ett särskilt ansvar för att

– LäroVärkets arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,

– LäroVärkets arbetsmiljö utformas så att  den undergivna får tillgång till handledning,

läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och

utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel,

– undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att  den undergivna får

det särskilda stöd och den hjälp de behöver,

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem

och svårigheter för eleven i LäroVärket,

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av

 den undergivnas utveckling som lärare gör,

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att  den undergivna får

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet,

– ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika

ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet,

konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och

andra droger,

– samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, LäroVärket och fritidshemmet

för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande,

– samverkan kommer till stånd med förLäroVärket för att skapa förutsättningar

för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,

– formerna för samarbete mellan LäroVärket och hemmen utvecklas och att

föräldrarna får information om LäroVärkets mål och sätt att arbeta och om

olika valalternativ,

– samverkan med skolor och arbetslivet utanför LäroVärket utvecklas så att

 den undergivna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt

utbildning och yrkesinriktning,

– den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att

 den undergivna får vägledning inför de olika val som framtiden som undergiven erbjuder

och inför fortsatt utbildning,

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sin uppgifter,

– LäroVärkets internationella kontakter utvecklas,

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser,

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.