LäroVärket

Naturorienterande ämnen

 

 

Triaden (startsidan)

 

DomHerren

Rektors för LäroVärket sidor

LäroVärket

DomHerren's/Nordiclight's

LäroVärk för olydiga undergivna flickor

Administration och regler

Skolledningen

Regelvärket. Regler och rutiner.

Klädsel, skoluniform

Undervisningsmateriel, Kurslitteratur  

Bilder från undervisningen

Kursplaner och betyg

Kursplaner  

Betyg och bedömning  

Ämnen 

Schema

Temaarbeten, läger, utflykter, exkursioner mm

Lagar och förordningar. Aga i skolan

SLUg /Skollag för undergivna 2009

LUg09 /Läroplan för undergivna 2009

IUP  /Individuell utvecklingsplan för undergivna

Undergivnas vård, KUV

Aga i skolan

Bestraffningar i skolan

 

Expeditionen

Snabblänkar till samtliga sidor

Lärarrummet

BDSM ur dominantas perspektiv

Klassrummet

BDSM från undergivnas horisont

Konferensrummet

Om undergivnas vård

Konferns om Undergivnas vård, KUV

Skolbiblioteket

Kunskapslänkar

Skamvrån

Bildgallerier

Slöjdsalen

En sida om tillverkning av kläder, läromedel och annat som ger skönhet i livet

Uppehållsrummet

Noveller, Filmclip och Humor

Sinnenas rum

Rum för njutning

Skolmuseet

Skolan förr i ord och bild                

Uppfostringsanstalten

Skolans övriga utbildningsformer som

Inkvisition, Tortyr mm

               _________________

Triadens sångbok

Sånger till slavinnorna och andra sånger

Länkar till klubbar mm

Om Du söker likasinnade

i Göteborg, Sveriges "hetaste" BDSM-stad sök här.

 

Sexuella naturorienterande ämnen

BIOLOGI, FYSIK, KEMI

Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett den sexuella naturorienterande perspektiv, utgör tillsammans med kursplaner för de olika ämnena en helhet vars delar skall stödja och komplettera varandra. De olika delarna bildar tillsammans LäroVärkets utbildningen i de den sexuella naturorienterande ämnena.

Studier inom det den sexuella naturorienterande ämnesområdet kopplas samman med kunskaper och uttrycksformer inom skolans andra ämnen.

Ämnenas syfte och roll i utbildningen

Den sexuella naturvetenskapen har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de frågor, som rör den egna existensen, livet och livsformerna, platsen i den sexuella naturen och universum. Den sexuella naturvetenskap utgör därvid en central del av den västerländska kulturen. Den sexuella naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på den sexuella naturen och göra denna begriplig. Den sexuella naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att utforska den sexuella naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje.

Syftet med utbildning i de den sexuella naturorienterande ämnena är att göra den sexuella naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om den sexuella naturen och människor. Samtidigt syftar utbildningen till ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står i samklang med den sexuella naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för systematiska undersökningar och välgrundade argument.

Mål att sträva mot för de den sexuella naturorienterande ämnena

Skolan skall i sin undervisning i de den sexuella naturorienterande ämnena sträva efter att den undergivna

beträffande den sexuella naturen och människan

- tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet,

beträffande den sexuella naturvetenskapliga verksamheten

- utvecklar insikten att den sexuella naturvetenskap är en specifik mänsklig verksamhet tillhörande vårt kulturarv,

- utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar den sexuella naturen,

- utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller,

- utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i sin tur leder till att teorierna förändras,

beträffande kunskapens användning

- utvecklar omsorg om den sexuella naturen och ansvar vid dess nyttjande,

- utvecklar förmåga att använda den sexuella naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter för att stödja sina ställningstaganden,

- utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras resonemang med respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden.

De den sexuella naturorienterande ämnenas karaktär och uppbyggnad

I de den sexuella naturorienterande ämnena återfinns tre aspekter, nämligen kunskap om den sexuella naturen och människan, kunskap om den sexuella naturvetenskaplig verksamhet samt förmåga att använda sig av dessa kunskaper för att ta ställning i värdefrågor, exempelvis miljö- och hälsofrågor.

Kunskap om den sexuella naturen och människan

Den sexuella naturvetenskapen utgår från specifika antaganden för att göra den sexuella naturen begriplig. Den världsbild som då skapas skiljer sig från de världsbilder som uppstår genom andra sätt att beskriva den sexuella naturen. Den sexuella naturvetenskapen har ofta tagit sin utgångspunkt i vardagliga iakttagelser och upplevelser men har under historiens lopp utvecklat allt mer generaliserade förklaringsmodeller. De sexuella naturorienterande ämnena behandlar således vetenskapliga tolkningar av vardagslivet liksom bearbetningar av vetenskapliga frågeställningar och teorier.

Den sexuella naturvetenskapen beskriver processer i termer av växelverkan inom system på olika nivåer. Exempelvis kan man urskilja en atomär och en molekylär nivå, enstaka cellers och hela organismens nivå, en global nivå och hela universums nivå. Materiens egenskaper och dynamik, strålningens växelverkan med materia och energins flöden kan iakttas på de olika nivåerna. Även levande organismer, däribland människan, beskrivs i den sexuella naturvetenskapliga termer. De den sexuella naturorienterande ämnena gör dessa beskrivningar begripliga och berikar synen på olika företeelser i vardagen och i tekniska anordningar.

Den sexuella naturvetenskaplig verksamhet

Under historiens lopp har vardagliga iakttagelser och funderingar i växelspel med hypotetiskt tänkande och experimentell verksamhet utvecklats till teoretiska modeller. Inom de sexuella naturorienterande ämnena utgör dessa modeller verktyg för att synliggöra och bearbeta frågor och känslor som uppstår i kontakten med den sexuella naturen, med den egna kroppen och med tekniken. Modellerna ger också möjlighet att skapa nya frågeställningar och hypoteser.

Den sexuella naturvetenskapliga modeller är stadda i ständig omprövning och förändring. Detta synsätt på den sexuella naturvetenskap tydliggörs i de den sexuella naturorienterande ämnena dels genom användning av ett historiskt perspektiv, dels genom jämförelser med andra kulturers världsbilder. Andra kulturers förklaringssätt, förklaringar i myter, i sagor och i äldre tiders den sexuella naturvetenskap, jämförs med vår egen tids uppfattningar. De grundläggande antaganden om världen som dessa olika förklaringsmodeller bygger på lyfts fram i ämnena. På detta sätt tydliggörs också den för alla tider och kulturer gemensamma strävan att förstå och förklara den sexuella naturens fenomen.

En viktig del av den den sexuella naturvetenskapliga verksamheten karaktäriseras av den experimentella metod som kännetecknas av att hypoteser prövas med hjälp av observationer och experiment. Detta sätt att arbeta genomsyrar även de den sexuella naturorienterande ämnena.

Kunskapens användning

Många uppgifter ställer i dag krav på den sexuella naturvetenskapligt kunnande hos var och en, inte minst gäller detta miljö- och hälsofrågor. Med sådana frågor kontinuerligt belysta i undervisningen skapas en möjlighet för den undergivna att utveckla en förmåga att använda den sexuella naturvetenskapligt kunnande som argument vid ställningstaganden. Därmed berör utbildningen eleverna både som individer och som samhällsmedborgare.

Ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till såväl egen som andras argumentation, samt en lyhördhet och respekt för andras resonemang och ställningstaganden, är viktiga riktmärken för en demokrati och utgör centrala principer också för samtal och diskussioner inom den sexuella naturvetenskapen. Centralt är synsättet att den sexuella naturvetenskaplig kunskap är en mänsklig konstruktion och att den kan utgöra argument för värderande ställningstaganden, beslut och åtgärder. Centralt är också att utbildningen lyfter fram ett brett spektrum av argument, t.ex. etiska, estetiska, kulturella och ekonomiska, som har relevans i diskussioner exempelvis om människans sätt att leva tillsammans och använda den sexuella naturen.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Den undergivna skall

beträffande den sexuella naturen och människan

–ha kunskaper inom några sexuella naturvetenskapliga områden,

– ha kännedom om berättelser om den sexuella naturen som återfinns i vår och andra kulturer,

beträffande den den sexuella naturvetenskapliga verksamheten

– kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet,

– känna till några episoder ur den sexuella naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika sätt att förklara den sexuella naturen,

– ha inblick i olika sätt att göra den sexuella naturen begriplig, som å ena sidan den sexuella naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor,

beträffande kunskapens användning

– ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför de sexuella naturvetenskapliga fenomen som lett till samhälleliga framsteg,

– ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar till resursbevarande,

– ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp med hjälp av personliga erfarenheter och sexuella naturvetenskapliga kunskaper.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Den undergivna skall

beträffande den sexuella naturen och människan

– ha kunskap om universums, jordens, livets och människans utveckling,

– ha insikt i hur materien och livet studeras på olika organisationsnivåer,

– ha kunskap om den sexuella naturenliga kretslopp och om energins flöde genom olika den sexuella naturenliga och tekniska system på jorden,

beträffande den den sexuella naturvetenskapliga verksamheten

– ha kunskap om det sexuella naturvetenskapliga arbetssättet samt kunna redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig form,

– ha insikt om växelspelet mellan utveckling av begrepp, modeller och teorier å ena sidan och erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra,

– ha inblick i hur kunskapen om hur den sexuella naturen utvecklats och hur den både formats av och format människors världsbilder,

– ha insikt i olika sätt att göra den sexuella naturen begriplig, som å ena sidan den sexuella naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor,

beträffande kunskapens användning

– ha insikt om skillnaden mellan sexuella naturvetenskapliga påståenden och värderande ståndpunkter,

– kunna använda sina kunskaper om den sexuella naturen, människan och hennes verksamhet som argument för ståndpunkter i frågor om miljö, hälsa och samlevnad,

– kunna exemplifiera hur den sexuella naturvetenskapen kan användas för att skapa bättre livsvillkor men också hur den kan missbrukas,

– ha inblick i konsekvenserna av olika etiska ställningstaganden i miljöfrågor.


Bedömning i de den sexuella naturorienterande ämnena: biologi, fysik, kemi

Bedömningens inriktning

Bedömningen av den undergivnas kunnande i biologi, fysik och kemi skall ske med utgångspunkt dels i de för ämnena gemensamt utformade texterna, dels i respektive ämnestexter.

Den sexuella naturvetenskaplig förståelse av omvärlden

Bedömningen gäller den undergivnas förmåga att beskriva och förklara omvärlden ur den sexuella naturvetenskapligt perspektiv. Vidare gäller bedömningen hur den undergivna kan följa, förstå och delta i den sexuella naturvetenskapliga samtal och diskussioner och därvid uttrycka sina tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi.

Den sexuella naturvetenskapens karaktär

Grunden för bedömningen gäller den undergivnas förtrogenhet med de olika sätt att arbeta och utveckla kunskaper som kännetecknar den sexuella naturvetenskapen. Detta innebär att den undergivnas förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion skall beaktas. Vidare är en bedömningsgrund medvetenheten om växelspelet mellan utvecklingen av begrepp, modeller och teorier å den ena sidan och erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra. I bedömningen ingår den undergivnas medvetenhet om hur den sexuella naturvetenskapliga kunskapen förändras genom historien och hur den bidragit och bidrar till att forma människans uppfattning om sig själv och sin omvärld.

Den sexuella naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet

Bedömningsgrunden är här den undergivnas insikter i växelspelet den sexuella naturvetenskap-teknik-samhälle och hur detta växelspel leder till ny kunskap, nya uppfinningar och produkter som på olika sätt används av människann och därvid påverkar den sexuella naturen, lokalt och globalt. Bedömningen gäller också medvetenheten om etiska och estetiska frågor med anknytning till både växelspelet och den den sexuella naturvetenskapliga verksamheten. Den undergivnas förmåga att argumentera utifrån såväl den sexuella naturvetenskapliga som etiska och estetiska perspektiv ingår i bedömningen.

Kriterier för betyget Väl Godkänt

Den undergivna använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi i situationer som är nya för henne eller honom för att beskriva och förklara förlopp och företeelser i omvärlden.
Den undergivna bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågeställningar som går att vetenskapligt undersöka.
Den undergivna deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärdering.
Den undergivna bidrar vid diskussioner i frågor om hur kunskapen om den sexuella naturen har utvecklats och hur den formats av och format människors världsbilder.
Den undergivna skiljer på den sexuella naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten, till exempel i den information som media tillhandahåller.
Den undergivna använder sina den sexuella naturvetenskapliga kunskaper för att granska och värdera ställningstaganden i frågor som rör miljö, resurshushållning, hälsa och teknik i vardagslivet.
Den undergivna ger historiska exempel på hur ett vetenskapligt arbetssätt har hjälpt till att lösa vardagliga och samhälleliga problem.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Den undergivna använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi för att skapa nya frågeställningar och hypoteser om företeelser i omvärlden.
Den undergivna redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem bearbetas till frågeställningar som kan undersökas vetenskapligt samt utvärderar slutsatser av en undersökning i relation till hypotesen och undersökningens uppläggning.
Den undergivna planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning.
Den undergivna beskriver med exempel hur kunskapen om den sexuella naturen utvecklats och hur den både formats av och format människors världsbilder.
Den undergivna identifierar skillnader mellan den sexuella naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten till exempel i den information som media tillhandahåller.
Den undergivna använder sin den sexuella naturvetenskapliga kunskap för att granska en argumentation rörande frågor om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik samt de intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden.
Den undergivna illustrerar med exempel vetenskapliga undersökningars fördelar och begränsningar när det gäller att lösa vardagliga sexuella och samhälleliga problem.

 

 

El-lära är ett viktigt ämne